Školenia pre firmy a verejnú sféru

Zameriavame sa na rozvoj základných foriem kritického myslenia. Jeho najdôležitejšou črtou je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. Pri akomkoľvek tvrdení, argumente alebo článku človek pozerá pod povrch, skúma motívy, logickú súdržnosť prezentovaných tvrdení, dôveryhodnosť dôkazov, poctivosť vo vyvodzovaní dôsledkov.

Našich účastníkov aktívne zapájame a učíme, aby sa na vec pozerali z rôznych uhlov pohľadu namiesto toho, aby si z nich vybrali len jeden konkrétny a ostatné zavrhli. Snažíme sa u účastníkov a účastníčok zdokonaliť cit pre presnosť, štruktúru a konzistenciu vo vyjadrovaní. Následne podľa toho môžu upraviť svoju komunikáciu.

Čo očakávať po našich školeniach?

Jednotlivec

Myšlienky spája do zmysluplných vzťahov. Má viac kontroly nad svojím myslením, komunikáciou aj rozhodovacími procesmi.

Skupina

Silu argumentov využíva k hľadaniu najlepších možných riešení problémov a odpovedí na otázky.

Firma

Firemná kultúra sa mení smerom k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a z procesov sa odstraňujú nedorozumenia a konflikty.