Názov spoločnosti: Akadémia kritického myslenia, s.r.o.
Sídlo: Polianky 7a 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka
IČO: 50380681
DIČ: 2120321907
IČ DPH: SK 2120321907
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava i oddiel: sro, vložka č.: 112584/b

Adresa elektronickej pošty:                    ………………………………………………………
Telefonický kontakt:                         ……………………………………………………..

 (ďalej len „poskytovateľ“)

 

 1. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 250/2007 z. Z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona slovenskej národnej rady č. 372/1990 zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 z. Z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
 2. Reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi poskytovateľom a kupujúcim (užívateľom) pri uplatňovaní reklamácií na služby, ktoré poskytuje poskytovateľ.
 3. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky, miesto, rozsah a spôsob uplatnenia reklamácie plynúcej zo zodpovednosti za vady poskytovaných služieb, vrátane informácie o tom, kde môže záujemca/užívateľ reklamáciu uplatniť.
 4. Odoslaním registračného formulára alebo objednávky umiestnenej na internetovej stránke www.kritickemyslenie.sk., užívateľ/záujemca vyhlasuje, že bol s týmto reklamačným poriadkom oboznámený..
 5. Tento reklamačný poriadok je dostupný na webovej stránke poskytovateľa kritickemyslenie.sk
 6. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba záujemca/užívateľ, ktorý užíva on-line služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a všeobecných obchodných podmienok.
 7. Poskytovateľ poskytuje užívateľom on-line služby vo forme online školenia.
 8. Online školením sa rozumie odborné štúdium, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, ktoré je sústredené na danú oblasť vzdelávania a vykonáva sa v elektronickej forme prostredníctvom jednotlivých informačných technológií (ďalej len „online“ školenie).
 9. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.
 10. Vybavením reklamácie sa rozumie: ukončenie reklamačného konania, odstránením vady poskytnutej služby, vrátením ceny účtovanej za poskytnutie služby (vrátenie účastníckeho poplatku alebo jeho časti), poskytnutím primeranej zľavy z ceny za poskytnutú službu, výmenou služby za inú službu, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 11. Termín „VOP“ označuje všeobecné zmluvné podmienky poskytovateľa.  

I.    Zodpovednosť za vady

 1. Poskytovateľ zodpovedá za umožnenie prístupu k službám (on-line školeniu), v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a vop.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.
 3. Zodpovednosť poskytovateľa voči užívateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane poskytovateľa je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby.

II. Uplatnenie reklamácie

 1. Užívateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu na:
  • Správnosť výšky ceny zaúčtovanej za poskytnutú službu;
  • Kvalitu poskytnutej služby;

Reklamáciu je užívateľ povinný uplatniť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po zakúpení a poskytnutí služby;

Reklamácia môže byť podaná

  • Písomne na adresu sídla poskytovateľa: polianky 7a 841 01 Bratislava – mestská časť dúbravka
  • Elektronicky e-mailom na adresu…………………………………………….
 1. Pri uplatnení reklamácie musí byť zrejmé, kto reklamáciu podáva a čo je predmetom reklamácie. Užívateľ uvedie svoje kontaktné údaje (adresu trvalého bydliska/pobytu, telefónne číslo, emailová adresa), číslo objednávky, a presne opíše ako sa vada prejavuje – ako a kedy došlo k zníženiu alebo obmedzeniu kvality poskytnutej služby. V prípade, ak sa jedná o reklamáciu správnosti vystavenia a vyúčtovania dokladu za poskytnutú službu užívateľ uvedie aj číslo faktúry alebo daňového dokladu. Užívateľ tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom si žiada prevzatie vybavenia reklamácie (zaslanie poštou, zaslanie na účet, zaslanie emailom, osobné prevzatie). 
 2. V prípade, ak reklamácia neobsahuje požadované náležitosti, poskytovateľ je oprávnený vyzvať užívateľa o doplnenie požadovaných údajov a upresnenie reklamácie.
 3. Dňom uplatnenia reklamácie je deň, kedy užívateľ uplatnil reklamáciu, ktorá obsahovala všetky požadované náležitosti, t. J. V deň keď bola písomná reklamácia poskytovateľovi doručená. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje a náležitosti, reklamačné konanie začne až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak užívateľ požadované údaje nedoplní ani po výzve poskytovateľa, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

III.  Vybavenie reklamácie

 1. Po prijatí reklamácie je poskytovateľ povinný vydať užívateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom) je poskytovateľ povinný doručiť užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď. Ak to objektívne príčiny nedovoľujú, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 2. V prípade, že poskytovateľ reklamáciu užívateľa zamietne, je povinný ho o tom bezodkladne informovať a uviesť dôvody svojho zamietnutia.
 3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má užívateľ právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Poskytovateľ je povinný vydať užívateľovi doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

IV.  Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Užívateľ má právo na bezplatné a včasné odstránenie vady v prípade, ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú je možno odstrániť. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktorých odstránením neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti poskytovanej služby. Poskytovateľ je v takomto prípade vadu povinný odstrániť čo najskôr, bez zbytočného odkladu.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť, lebo znižuje jej kvalitu a bráni plnohodnotnému využívaniu služby.
 2. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ nevybaví reklamáciu v predpísanej 30 – dňovej lehote.
 3. Ak sa poskytovateľ a užívateľ dohodnú, môže byť reklamácia vybavená výmenou reklamovanej služby za inú.
 4. V prípade, že neodstrániteľná vada na poskytovanej službe nebráni funkčnosti služby, môže byť reklamácia vybavená poskytnutím zľavy z ceny za reklamovanú službu, ak sa tak užívateľ a poskytovateľ dohodnú.

V. Ukončenie reklamačného konania

 1. Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • Odstránením vady poskytovanej služby,
  • Vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu,
  • Výmenou služby za inú službu,
  • Vyplatením zľavy z ceny poskytovanej služby,
  • odôvodnením zamietnutím reklamácie,  
 2. Pokiaľ poskytovateľ uzná oprávnenú reklamáciu týkajúcu sa správnosti vyúčtovanej sumy za službu, suma vo výške oprávnenej reklamovanej ceny sa užívateľovi vráti.
 •  

VI. Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku je informovať spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim (poskytovateľom) a spotrebiteľom (užívateľom).
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. J. Medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – (pozri) čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia európskeho parlamentu a rady (eú) č. 524/2013 z 21. Mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (es) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/es (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (ú. V. Eú l 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je k dispozícií na internetovej stránke poskytovateľa www.kritickemyslenie.sk
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť, doplniť alebo nahradiť tento reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa kritickemyslenie.sk s určením účinnosti nového reklamačného poriadku.
 3. Reklamačný poriadok nadobúda platnosť……………………………….