Všeobecné obchodné podmienky

Akadémia kritického myslenia > Všeobecné obchodné podmienky

Názov spoločnosti:  Akadémia kritického myslenia, s.r.o.
Sídlo: Polianky 7A 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka
IČO:  50380681
DIČ: 2120321907
IČ DPH:  SK 2120321907
Zapísaná v:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 112584/B

Adresa elektronickej pošty:                   ………………………………………………………
Telefonický kontakt:                        ……………………………………………………..

(ďalej len „Poskytovateľ“)

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) Poskytovateľa upravujú práva a povinnosti užívateľov on-line služieb a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ on-line služby poskytuje.
 2. Poskytovateľ je prevádzkovateľ internetového portálu www.kritickemyslenie.sk
 3. Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom internetového portálu on-line služby užívateľom.
 4. Užívateľom on-line služieb poskytovateľa sa na účely týchto VOP rozumejú fyzické alebo právnické osoby, ktoré užívajú on-line služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.
 5. Poskytovateľ poskytuje užívateľom online služby vo forme online školenia.
 6. Online školením sa na účely týchto VOP rozumie odborné štúdium, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, ktoré je sústredené na danú oblasť vzdelávania a vykonáva sa v elektronickej forme prostredníctvom jednotlivých informačných technológií (ďalej len „online“ školenie).
 7. Aktuálne znenie obchodných podmienok je k dispozícii na internetovej adrese www.kritickemyslenie.sk.
 8. Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok.
 9. Dozor a dohľad nad dodržiavaním povinností poskytovateľa vo vzťahu k spotrebiteľovi vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava.

I.    Objednávka služby uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávka služby sa vykonáva na základe registrácie užívateľa na online školenie, vykonanej na internetovom portáli kritickemyslenie.sk (ďalej len „internetový portál“). Pred vykonaním registrácie je užívateľ povinný vybrať si konkrétny druh školenia, zo zoznamu aktuálnych školení uverejnených na internetovom portáli. Výber školenia sa uskutočňuje kliknutím na  ikonu „registrovať sa na kurz“ a vložením vybraného školenia do nákupného košíka (kliknutím na ikonu „pridať do košíka“) a následným kliknutím na ikonu „skontrolovať a objednať“.
 2. Registrácia na online školenie sa uskutočňuje vyplnením registračného formulára užívateľom, ktorý je užívateľovi k dispozícií na internetovom portáli, po kliknutí na ikonu „skontrolovať a objednať“ v zmysle bodu i. tohto článku.
  • Kúpna zmluva medzi kupujúcim (užívateľom) a predávajúcim (poskytovateľom) vzniká záväzným potvrdením objednávky kupujúcim (kliknutím na ikonu „objednať s povinnosťou platby“), zaplatením kúpnej ceny za vybrané on-line školenie prostredníctvom platobnej brány na internetovom portáli a potvrdením o prijatí objednávky predávajúcim (poskytovateľom), ktoré je kupujúcemu (užívateľovi) zaslané po zaplatení kúpnej ceny na zadanú e-mailovú adresu.
 3. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu iii. sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

II. Cena a platobné podmienky

 1. Cena on-line školenia je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetovom portáli poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované služby za podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä z dôvodu zmeny termínu on-line školenia alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície uvádzaného lektora.
  • Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybranú službu prostredníctvom platobnej brány dodávateľa umiestnenej na internetovom portáli poskytovateľa www.kritickemyslenie.sk
 3. Po úhrade ceny prostredníctvom platobnej brány vystaví poskytovateľ užívateľovi v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení konečnú faktúru a zašle ju elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Užívateľ môže svoj súhlas so zasielaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa
 4. Všetky ceny on-line školení sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH.

III.   Dodacia lehota

 1. Užívateľ obdrží na ním zadanú e-mailovú adresu 1 až 2 dni pred dňom po zaplatení potvrdenej objednávky prístupové údaje na on-line školenie. Dňom nasledujúcim po dni doručenia prístupových údajov na on-line školenie začína plynúť 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

IV.   Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
  • počas on-line školenia sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom;
  • poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného on-line školenia;
  • pre používanie on-line školenia platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.
 2. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude využívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa.
  • Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii na on-line školenie pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
 3. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané školenie a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ príjme od poskytovateľa.

V. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
  • poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov k on-line školeniu najneskôr 2, resp. deň pre konaním vybraného on-line školenia,
  • poskytovať informácie týkajúce sa objednaného on-line školenia, ako i oboznamovať užívateľa so zmenami súvisiacimi s on-line školením,
  • vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzované on-line školenie
 2. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní produktov a služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
  • Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line školenia z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.
  • Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli www.kritickemyslenie.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.

VI. Zmena služieb

 1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť školenie, program školenia alebo lektora je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi.
 2. Pri zrušení školenia zo strany poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia má užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného školenia. Za závažnú zmenu sa nepovažuje, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada programu školenia alebo lektora.

VII. Odstúpenie od zmluvy, stornovanie a reklamácie

 1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.
 2. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím on-line školenia od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu).
  • 50 % z ceny školenia, ak užívateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 7 až 4 pracovné dni pred termínom začatia on-line školenia
  • vo výške 100 % z ceny školenia, ak užívateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 3 pracovné dni pred termínom začatia on-line školenia,
  • V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bolo on-line školenie objednané, sa on-line školenia nezúčastnia z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátanie ceny za školenie.
 3. Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom, ako sa o nedostatkoch zakúpených služieb Predávajúceho (Poskytovateľa) dozvedel, a to zaslaním písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho (Poskytovateľa) uvedenú v týchto VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a užívateľa písomne (elektronicky/poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej obdržania.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim (Poskytovateľom) a Spotrebiteľom (Užívateľom).
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – (pozri) Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

IX. Vyhotovenie záznamov z on-line školení

 1. Užívateľ berie na vedomie, že z dôvodu ochrany duševného vlastníctva je bez písomného súhlasu poskytovateľa, na všetkých on-line školeniach organizovaných poskytovateľom zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií.

X. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje užívateľa sú spracúvané poskytovateľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Užívateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zásadami spracúvania osobných údajov uverejnenými v sekcii Ochrana osobných údajov na webovej stránke kritickemyslenie.sk.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 2. Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a webového rozhrania) ako platnú a záväznú pre poskytovateľa aj užívateľa.
 3. Akékoľvek spory medzi poskytovateľom a užívateľom sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 07.10.2021.